fajniesiesklada
fajniesiesklada
fajniesiesklada
fajniesiesklada
fajniesiesklada

REGULAMIN IMPREZY

Zapoznaj się z ważnymi informacjami!

REGULAMIN IMPREZY

Dział 1 – Ogólne Informacje

Wydarzenie Fajnie się składa jest imprezą towarzyszącą imprezie NIUCON i przyjmuje regulamin imprezy podany poniżej.

Organizatorem zamiennie nazywanego NiuCon jest podmiot gospodarczy zarejestrowany pod numerem NIP:  8871827758  zwanym dalej Organizatorem. <br>

Wejściówki na NiuCon (zwany dalej zamiennie konwentem, festiwalem, imprezą lub NiuConem) jak i uczestnictwo w targach jest płatne.

Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją wszystkich postanowień i warunków niniejszego regulaminu. Złamanie przez uczestnika dowolnego z warunków regulaminu może skutkować wydaleniem z imprezy bez możliwości uzyskania zwrotu poniesionych kosztów oraz wnoszenia jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora.

NiuCon odbywa się na:

Terenie Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych „Czasoprzestrzeń” w dniach 7-8 Września we Wrocławiu, oraz terenach do niego przynależnych wyznaczonych ogrodzeniem.

W kwestiach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

W kwestiach nieobjętych Regulaminem i nie podlegających pod przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, ostateczna decyzja co do trybu postępowania należy do Organizatora lub osób przez niego upoważnionych.

Dział II - Organizator

Organizator NiuConu zapewnia Uczestnikom dostęp do punktu medycznego, którego obsługa udzielała będzie niezbędnej pomocy przedmedycznej i medycznej w zakresie przysługujących obsłudze uprawnień i w myśl Art. 162 Kodeksu Karnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy cierpiący na choroby przewlekłe, alergie i tymczasowe schorzenia podlegające leczeniu farmakologicznemu zobowiązane są do posiadania własnych leków oraz posiadania przy sobie informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, przerywanej choroby oraz ewentualnych utrudnień w leczeniu.

W celu ułatwienia udzielenia pomocy, na osoba przewlekle chora powinna posiadać możliwie zrozumiałe dla punktu medycznego informacje w razie pomocy.
<p>Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez uczestników NiuConu. Odpowiedzialność za wszelkie szkody na ciele i mieniu, jak również za szkody wyrządzone na terenie imprezy lub w przestrzeni publicznej ponosi sprawca.

W przypadku kradzieży „na gorącym uczynku” dokonany może zostać przez organizatora jak i osoby przez niego wyznaczone obywatelskie zatrzymanie do czasu przyjazdu organów. Osoba taka zostanie wykluczona z uczestnictwa w przyszłych edycji wydarzenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu NiuConu każdego Uczestnika niewywiązującego się z nałożonego przez Regulamin obowiązków jak również Uczestników nieprzestrzegających postanowień zawartych w zapisach prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym naciskiem na zapisy Rozdziału XX Kodeksu Karnego Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadkach stwarzających taki moralny i prawny imperatyw, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zatrzymania obywatelskiego poprzez czasowe ograniczenie wolności z użyciem środków przymusu bezpośredniego i/lub przekazania Uczestnika w ręce organów ścigania z możliwością przymusowego doprowadzenia.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności moralnej i prawnej za wszelkie szkody na zdrowiu i mieniu Uczestnika których nie był bezpośrednim, bezsprzecznym sprawcą. W przypadku zaistnienia szkód wynikających z bezpośrednich działań Organizatora, Uczestnik winien dochodzić swych roszczeń na drodze prawnej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu w dowolnym momencie poprzedzającym rozpoczęcie imprezy, jednak nie później, niż miesiąc przed wydarzenie. O zmianie zapisów Regulaminu Uczestnicy poinformowani zostaną poprzez komunikat na stronie internetowej Organizatora.

Organizator informuje, że Regulamin nie ulegnie zmianom po upływie wyżej wymienionego terminu jak również w trakcie trwania NiuConu.

Organizator zastrzega prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego nie zależnych jak i odmowie zwrotu środków w przypadku żałoby narodowej, wybuchu pandemii, wojny jak i innych czynników negatywnie wypływających lub nieumożliwiających odbycie się wydarzenia.

Dział III - Obostrzenia

Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy:


Broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji jak również aktywnych (zaopatrzonych w źródło napędowe oraz amunicję) jednostek broni pneumatycznej, replik ASG, wiatrówek, markerów paintballowych i podobnych, jak również przenoszonej osobno amunicji do nich.

Broni Funkcjonalnej (zaopatrzonej w krawędź tnącą lub szpic) broni białej, z wyjątkiem noży o długości głowni nie przekraczającej 12 centymetrów.

Materiałów Wybuchowych i substancji toksycznych.

Organizator może w przypadku konkretnego Uczestnika uchylić ten zakaz. Niezbędne jest przy tym zachowanie najwyższej staranności i poszanowanie wszelkich względów bezpieczeństwa. Brak zastosowania do powyższych zaleceń skutkować będzie usunięciem z terenu imprezy. Odpowiedzialność za wszelkie uszczerbki na zdrowiu powstałe w wyniku zachowania nie należytej staranności i braku poszanowania zasad bezpieczeństwa spoczywa wyłącznie na Uczestniku, względem którego zakaz został uchylony

W przypadku broni oraz mogących mieć zastosowanie jako broń akcesoriów treningowych i sportowych nie objętych w punkcie 1, dozwolone jest ich wnoszenie i posiadanie, zabronione jednak jest ich dobywanie i używanie w sposób stanowiący zagrożenie dla Uczestników. Do akcesoriów tych zaliczamy, między innymi, sportowe kije baseballowe, bokeny, kije bo/jo, nunchaku, noże treningowe i inne. Ostateczna decyzja w sprawie danej jednostki należy do Organizatora lub działających na jego zlecenie członków obsługi.

W przypadku wniesienia na teren imprezy narzędzi niebezpiecznych wymienionych w punkcie 1. uczestnik zobowiązany jest najszybciej jak to możliwe wynieść przedmiot niebezpieczny z terenu imprezy lub zdać go do depozytu Organizatora. Wszelkie przedmioty zdane przez Uczestnika do depozytu odebrane muszą być z niego przed zakończeniem NiuConu. W przypadku nieodebrania depozytu, przechowywany będzie on przez 14 dni w siedzibie Organizatora, po czym ulegnie utylizacji.

Opisany w punkcie 1. zakaz dobywania może być czasowo uchylony w przypadku danego Uczestnika przez Organizatora lub działających na jego zlecenie członków obsługi. Niezbędne jest przy tym zachowanie najwyższej staranności i poszanowanie wszelkich względów bezpieczeństwa. Brak zastosowania do powyższych zaleceń skutkować będzie usunięciem z terenu imprezy. Odpowiedzialność za wszelkie uszczerbki na zdrowiu powstałe w wyniku zachowania nie należytej staranności i braku poszanowania zasad bezpieczeństwa spoczywa wyłącznie na Uczestniku, względem którego zakaz został uchylony.

Zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek innego niebezpiecznego narzędzia w stronę innego Uczestnika NiuConu w sposób, jaki stwarzać może choćby najmniejsze zagrożenie dla zdrowia lub życia z wyjątkiem sytuacji, gdy Uczestnik udzielił na to wyraźną zgodę. Brak sprzeciwu nie jest tożsamy z wyrażeniem zgody.

Uczestnicy NiuConu zobowiązani są do zachowania czystości i porządku na jego terenie oraz na terenie okalającym teren imprezy.

Na terenie NiuConu spożywanie alkoholu jest bezwzględnie zabronione. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie imprezy. W przypadku wniesienia na teren NiuConu alkoholu, uczestnik zobowiązany jest najszybciej jak to możliwe zdać go do depozytu Organizatora. Wszelkie przedmioty zdatne do depozytu odebrane muszą być z niego przed zakończeniem NiuConu. W przypadku nieodebrania depozytu, przechowywany będzie on przez 14 dni w siedzibie Organizatora, po czym ulegnie utylizacji.

Zwrot depozytu z punktu 7. nie przysługuje osobom niepełnoletnim. Jednocześnie Organizator przypomina, że kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W przypadku niedopełnienia obowiązku opisanego w punkcie 7 wniesiony na teren imprezy alkohol ulega bezzwrotnej konfiskacie przez Organizatora.

Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren NiuConu. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych. W przypadku konkretnego Użytkownika, zakaz może być uchylony przez Organizatora. Odpowiedzialność za wszelkie szkody na ciele i mieniu wyrządzone przez zwierzę, jak również za szkody wyrządzone na terenie imprezy lub w przestrzeni publicznej ponosi właściciel.

Dział IV - Na Terenie

Na terenie NiuConu:

Obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W określonych strefach, za zgodą Organizatora, zakaz może być uchylony poprzez wyraźne oznaczenie obszaru jako strefy dla palących.

Obowiązuje całkowity zakaz posiadania, rozprowadzania i zażywania wszelkich środków odurzających, psychoaktywnych i psychotropowych, za wyjątkiem leków przepisanych przez lekarza.

Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, psychoaktywnych lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu Niuconu wedle decyzji Organizatora lub współpracownika do podjęcia takiej decyzji upoważnionego.

Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na imprezie nie została uzgodniona z Organizatorem NiuConu, zostaną z terenu imprezy usunięte wraz z rozprowadzającymi je osobami, a reklamowany przedmiot/usługa/lokal itp dostanie fakturę za usługę reklamową wg. cennika organizatora.

Każdy uczestnik NiuConu zobowiązany jest do traktowania pozostałych uczestników z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne może skutkować usunięciem z terenu NiuConu i zgłoszeniem sytuacji do odpowiednich służb.

Na terenie imprezy zabroniona jest agitacja polityczna.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej Organizatora jak również w miejscu wyznaczonym przez organizatora

ORGANIZATORZY

NIUCON

Organizator Główny : Sebastian “Abuyin” Pastuszka

Media: Oliwia Kotlarz

Stoiska: Sławomir Szakala

FAJNIE SIĘ SKŁADA

Organizator Główny : Piotr Rybak

Media: Miłosz Skarbierz

Stoiska: Piotr Rybak